Hasta Aydınlatma

Bambus Özel Estetik Güzellik Sağlık Hizmetleri Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi .

Hızlı Erişim

Hasta Aydınlatma Metni


ÖZEL DOLPHİNMED SAĞLIK POLİKLİNİĞİ

HASTA (ÜRÜN-HİZMET ALAN KİŞİ) KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 25370 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Yenişehir Mah. Ziya Tıkıroğlu Cad. No: 20/8  Merkezefendi/Denizli adresinde bulunan Bambus Özel Estetik Güzellik Sağlık Hizmetleri Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Hasta Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

Polikliniğimiz, sağlık hizmetlerini yürütürken ‘hasta mahremiyetinin korunması’ ilkesini benimsemekte ve bu kapsamda hem hastalarımızın hem de hasta yakınlarının gizliliğine ve kişisel verilerinin korunmasına ilişkin haklarına saygı duymaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli üst düzey güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Polikliniğimizin sunmakta olduğu tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır. Kişisel verilerinizin Polikliniğimiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgilere ise, [https://kvkk.dolphinmed.com.tr/] linkinden erişilebilen Bambus Özel Estetik Güzellik Sağlık Hizmetleri Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

2.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Polikliniğimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan Polikliniğimizde bulunan hasta kayıt bankoları, matbu formlar ve anketler (hasta, bilgi ve konsültasyon formu vb.), Polikliniğimizde gerçekleştirilen muayeneler, ile doktorlarımız ve diğer Poliklinik personelimiz ile gerçekleştirdiğiniz sair iletişim kapsamında Poliklinik bilgi yönetim sistemi, Polikliniğimizin internet sitesi, çağrı / iletişim merkezi, e-posta, telefon, faks, kargo / posta, sosyal medya hesaplarımız, konsültasyon için iş birliği içinde olduğumuz sağlık kuruluşları,yetkili kamu kurumları ve özel kuruluşlar ve bunların entegre sistemleri ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, kanunlarda açıkça öngörülme, sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işleme ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.

3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kamu sağlığının korunması, hasta kayıt ile kimlik doğrulama, randevuların oluşturulması, takibi ve iptali, hasta ve hasta yakını sağlık geçmişinin hastanın tedavisi sürecinde takibi, hastalar bakımından tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve zorunlu yasal bildirimlerin yapılması, hasta tetkik, istem ve raporlarının oluşturulması, polikliniğimizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, talep / şikayet yönetimi, sunulan hizmetler karşılığında fatura tanzimi ve tahsilat yönetimi, konsültasyon çalışmalarının yapılması, yasal mevzuat ve ilgili otorite düzenlemeleri ve talimatları kapsamında olmak kaydıyla Polikliniğimizin, Poliklinik personelimizin ve Poliklinik hizmetlerinin tanıtımı ve bu kapsamda etkinlik, organizasyon ve sair kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yazılı/basılı/görsel içeriklerin oluşturulması, hasta ve hasta yakını memnuniyetinin sağlanması, bilgi güvenliği, denetim, iç denetim ve soruşturma, kalite standartlarının sağlanması ve denetimi ile acil durum ve olay yönetimi süreçleri amaçları dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir.

Şirketimiz ile hasta ilişkisi kurulduğunda işlenen veriler aşağıda sayılmıştır.

  • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz , imzanız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz ile ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz.
  • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli  görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

Müşteri İşlem Bilgileriniz: Alınan mal-hizmete ilişkin bilgileriniz, seans kullanım bilgileriniz ve randevu tarihleriniz ve notlarınız.

  • Finansal Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
  • Polikliniğimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
  • Sağlık Bilgileriniz: Aktif Kullanılan İlaç Bilgileriniz, Alkol ve Sigara Kullanım Bilgileriniz, Bağışıklığınıza ilişkin Bilgileriniz, Cilt Rahatsızlık- Kanama Bilgileriniz, Cinsel Hastalık Bilgileriniz, Hamilelik Bilgileriniz, Hastalık Bilgileriniz, Kişisel sağlık bilgileri, Kortizon Kullanım Bilgileriniz, Kronik Hastalık Bilgileriniz, Tedavi Geçmişi Bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
  • www.dolphinmed.com adlı web sitesinin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri anketler, form bilgileriniz.

4. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması Polikliniğimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir. Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, meşru menfaat, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işleme ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında:

· Poliklinik faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçlarıyla tedarikçilerimize, potansiyel tedarikçilerimize ve bunların çalışanlarına (örn. sosyal güvenlik, YMM ve hukuk danışmanları, bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları, talep/şikâyet yönetimi bakımından hizmet alınan ajanslar, çağrı merkezi hizmet sağlayıcıları,)

· KVKK, Hasta Hakları Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tıbbi gereklilik, mahkeme kararı veya hastanın/yasal mirasçılarının izin vermesi halinde hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verilmesi ile hastaya refakat edilmesi, hastanın kişisel eşyalarının / ilaçlarının teslim alınması ve teslim edilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla hasta aile üyelerine / yakınlarına, refakatçilerine, vekiline veya kanuni temsilcisine ve diğer izin verilen üçüncü kişilere,

· Tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve konsültasyon alınması amaçlarıyla hasta sevki / nakli yapılan kuruluşlara, diğer sağlık kuruluşlarına, doktorlara ve sağlık personellerine,

 · Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Polikliniğimizin hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla potansiyel alıcı, satıcı veya işlemin muhatabı sair taraflar ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanları, danışmanları ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcılarına,

· Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sosyal medya platformlarına ile basın/yayın organlarına ve söz konusu içeriklere erişimi olan kişilere,

· Polikliniğimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere (örn. E-Nabız sistemleri vasıtasıyla T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, mahkemeler) aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Poliklinik faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Polikliniğimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, Polikliniğimiz ile ilişkinizin sona ermesini takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilk imha periyodunda imha edilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metninin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.

6. KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 · Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 · İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Polikliniğimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Polikliniğimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) [https://kvkk.dolphinmed.com.tr/] adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Polikliniğimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 * Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Hasta / Hastanın Yasal Temsilcisi / Hastanın Vasisi / Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Çocuk Hastaların Ebeveynleri / Diğer Hasta Yakınları

Yukarıdaki Aydınlatma Metninin tamamını okudum ve anladım.

Ad-Soyad:

Yakınlık Derecesi:

(Bu bölüm yukarıda belirtilen hasta dışındaki kişiler tarafından doldurulmalıdır)

Tarih:

İmza: