Tedarikçi Aydınlatma

Bambus Özel Estetik Güzellik Sağlık Hizmetleri Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi .

Tedarikçi Aydınlatma Metni


  ÖZEL DOLPHİNMED SAĞLIK POLİKLİNİĞİ

TEDARİKÇİ YETKİLİSİ/ÇALIŞANI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 25370 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Yenişehir Mah. Ziya Tıkıroğlu Cad. No: 20/8  Merkezefendi/Denizli adresinde bulunan Bambus Özel Estetik Güzellik Sağlık Hizmetleri Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Tedarikçi Çalışanı/Yetkili Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

Şirketimiz, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvelik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz ile olan ticari ilişkiniz veya personeli olarak çalıştığınız şirketin Şirketimiz ile olan ticari ilişkisi çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgilere ise, [https://kvkk.dolphinmed.com.tr/] linkinden erişilebilen Bambus Özel Estetik Güzellik Sağlık Hizmetleri Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan Şirketimiz internet sitesi, matbu formlar,tutanaklar, çağrı / iletişim merkezi, e-posta, SMS, telefon, faks, açık internet kaynakları, kargo / posta ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat ile hukuki yükümlülük kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.

3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ticari ilişkinin kurulması ve/veya yürütülmesi kapsamında teklif, sözleşme, iş sürekliliğinin sağlanması ve sair iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, fatura tanzimi/iptali, ödeme ve tahsilat ile diğer muhasebe ve finans işlemleri, alt işveren çalışanlarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, hasta tetkik, istem ve raporlarının oluşturulması, cihaz takip, bakım, onarım ve kalibrasyon yönetimi, cerrahi alet teslim ve takip yönetimi, ilaç uygulama, teslim, takip; kontrol ve imha yönetimi, eğitim ve sertifika yönetimi, erişim yetkilendirme ve bilgi güvenliği, hukuk işlerinin yürütülmesi, satın alma yönetimi ile iş faaliyetlerinin planlanması ve denetimi süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme elde edilme yöntemleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

* Sözleşme müzakeresi, akdi ve ifası süreçlerinde talep edilebilecek imza sirküleri ve sair belgelerde yer alan tedarikçi ve/veya çalışanlarına ait özel nitelikli kişisel verilerin (örn. din, kan grubu ve sair sağlık bilgileri) karartılarak Şirketimize iletilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. Ayrıca, sağlık kuruluşu olmamız nedeniyle, polikliniğimizde tedarikçi, geçici iş veya alt işveren ilişkisi kapsamında çalışacak personelinizin işe uygunluk belgesine dayanak teşkil eden tüm sağlık raporları ve sair sağlık verilerinin tarafınızca saklanması ve gereken hallerde kamu kurum ve kuruluşları ile sair mercilere sunulacak şekilde kendi veri kayıt sisteminizde hazır bulundurulması gerektiğini önemli hatırlatmak isteriz.

VERİ KATEGORİSİ


VERİNİN ELDE EDİLME YÖNTEMİ


KİMLİK BİLGİSİ

AD-SOYAD, TC KİMLİK NO., İMZA,DOĞUM YERİ VE TARİHİ,MESLEĞİ, VERGİ KİMLİK NO,

PERSONEL BEYANI, MATBU FORM VE TUTANAK


ÖZLÜK BİLGİSİ

MESLEK ODA SİCİL NO,FAZLA MESAİ BİLGİSİ,ÇALIŞMA SÜRE BİLGİSİ

PERSONEL BEYANI


İLETİŞİM BİLGİSİ

TELEFON NUMARASI, ADRESİ, E-POSTA,

PERSONEL BEYANI


GÖRSEL VERİ

KAPALI DEVRE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ,

OTOMATİK YÖNTEMLERLE

VE PERSONEL BEYANI

KAPALI DEVRE GÜVENLİK KAMERALARI ARACILIĞIYLA

SES VERİSİ

TELEFON GÖRÜŞME KAYITLARI

OTOMATİK YÖNTEMLERLE

ŞİRKET TELEFON KAYITLARI ARACILIĞIYLA

MESLEKİ DENEYİM

OKUL BİLGİSİ, MESLEK-İÇİ EĞİTİM BİLGİSİ, MESLEK-UNVAN BİLGİSİ

PERSONEL BEYANI


MÜŞTERİ İŞLEM

FATURA, İRSALİYE BİLGİLERİ

OTOMATİK YÖNTEMLERLE VEYA PERSONEL BEYANI İLE

MAİL YOLU İLE


 4. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir. Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci maddesi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, meşru menfaat ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında:

· Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçlarıyla tedarikçilerimize, potansiyel tedarikçilerimize ve bunların çalışanlarına (örn. insan kaynakları, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, YMM ve hukuk danışmanları ve organizasyon sahibi kurum ve kuruluşlar ile bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları),

· ödeme ve sair finans işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bankalara,

· Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Şirketimizin hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla potansiyel alıcı, satıcı veya işlemin muhatabı sair taraflar ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanları, danışmanları ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcılarına, ve

· Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, Şirketimiz ile olan ticari ilişkinizin veya personeli olarak çalıştığınız şirketin Şirketimiz ile olan ticari ilişkisinin sona ermesini takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz

6. KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) [https://kvkk.dolphinmed.com.tr/] adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. * Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz​​​​​​​.